Call Us

+91 820 2575544

Mail Us

dsiaudupi@gmail.com

Past PST's :

Past Presidents

Vincent V. Pinto
1992-1998

Late/ Vasanth Salian
1998-2002

M Vishvanath Bhat
2002-2004

M Ganesh Kini
2004-2006

Sridhar Shenava
2006-2008

Ramesh A Bangera
2008-2010

John R D'Silva
2010-2012

Late/ N Bhojaraj Shetty
2012-2014

Sri Chittaranjan Bhat
2014-2016

Mr. H. Sudheer Nayak
2016-2018

9448252788

sathyashree.ind@gmail.com

Past Secretaries

Dinesh Kamath
1992 - 1998

Jayanth Arora
1998 - 2002

M Ganesh Kini
2002 - 2004

Krishnananda Kamath
2004 - 2006

M Chittaranjan Bhat
2006 -2009

I R Fernandes
2009 - 2012

Mr. K. Prashanth Baliga
2012 - 2014

Harish Kundar
2014 - 2016

Past Treasurer

Jyothishchandra
1992 - 1995

M Ramesh Kini
1995 - 1998

Tharanatha Shetty
1998 - 2000

M Ganesh Kini
2000 - 2002

Ramesh A Bangera
2002 - 2004

U Narayan
2004 - 2006

K Bharath Prabhu
2006 - 2009

Haridas Prabhu
2009 - 2011

U Ajith Shenoy
2012 - 2014

B Venkatesh Kamath
2014 - 2017

Website designed by Infouna Technologies